“Shaanxi Yulin” elektrik üpjünçiligi kompaniýasy gowy oba güýji “goşa ätiýaçlandyryş” bar

Ereýän predohraniteli çalyşmak üçin mis ýa-da demir sim ulanyp bilmersiňiz, bu gaty howply. Öý pyçak wyklýuçatelini mis sim bilen çalyşýan bolsa, aşa köp elektrik ýüklenen ýagdaýynda, predohranitel urmak aňsat däl, bu aňsat şahsy elektrik togunyň urmagyna sebäp bolmak. " 4-nji iýunda Döwlet Grid ululin elektrik üpjünçilik kompaniýasynyň elektrik üpjünçiligi kompaniýasy, ygtyýaryndaky obalarda we şäherçelerdäki daýhanlaryň öýlerine girip, howpsuz sarp ediş barlag işlerini, daýhanlaryň howpsuz energiýa sarp etmegini "güýçlendirýär". daýhanlaryň ygtybarly energiýa sarp etmegi üçin gowy ätiýaçlandyryş.

Häzirki wagtda daýhan maşgalalarynyň köpüsine kondisionerler, holodilnikler, tüwi bişirijiler, elektrik çäýnekleri we beýleki elektrik enjamlary goşuldy we öý güýji aşa köpeldi, öý hojalygynyň aşa köp ýüklenmegine, elektrik liniýalarynyň aşa köp bolmagyna, gysga utgaşmagyna sebäp bolýar. energiýa sarp etmek we ş.m. elektrik sarp etmekdäki kynçylyklary tygşytlamak üçin, daýhanlar predohranitelleriň “ätiýaçlandyryş” funksiýasyna düşünmeýärler we mis simleri ýa-da alýumin simleri “predohranitel” ýerine ulanýarlar, sebäbi mis simiň ýa-da alýumin siminiň ereýän nokady ereýän predohranitelden has ýokary, ereýän nokady eremek aňsat däl we elektrik toguny ýa-da şahsy elektrik togunyň döremegine sebäp bolýan elektrik üpjünçiligini wagtynda kesip bolmaýar.

Oba adamlarynyň ömri howpsuzlygyny üpjün etmek, sazlaşykly jemgyýet gurmak we berk "goranyş liniýasyny" gurmak üçin ululin kompaniýasy diňe bir elektrik torunyň elektrik üpjünçiliginiň howpsuzlygyna üns bermän, oba elektrik energiýasynyň sarp edilmeginiň gizlin howplaryny hem aradan aýyrýar. howpsuzlygy we häzirki wagtda öý energiýasy sarp ediş howpsuzlygy baradaky bilimleriň möhüm iş hökmünde ýaýramagyny güýçlendirmek we ýapyk çyzyklary, pyçak wyklýuçatellerini we daýhanlaryň predohranitellerini hemmetaraplaýyn barlaýar, esasanam üç derejeli syzdyryjy goragçynyň gurulmagy we işleýşi barlanylýar. , ýapyk çyzyklar standartlaşdyrylanmy, garrylyk barmy, çyzyk bogunlarynyň izolýasiýasy standartmy we ş.m., garrylyk, şahsy çekmek, tertipsiz baglanyşyk ýa-da esassyz konfigurasiýa barada öz wagtynda habar beriň we ýüze çykmazlyk üçin düzediş çärelerini düzmäge kömek ediň şahsy, enjamlar we beýleki elektrik hadysalary. Şol bir wagtyň özünde, elektrik torunyň ygtybarly we ygtybarly elektrik üpjünçiligi üçin berk binýady döreden müşderilere howpsuz energiýa sarp etmek baradaky bilimleri işjeň ýagdaýda wagyz edýär.


Iş wagty: 22-2021-nji mart