NT / NH predohranitel bazasy, predohranitel baglanyşygy