1000V we 450A sigortalary ähli derejedäki DC zarýad beriş üýşmelerini goraýar

Zarýad beriş üýşmesiniň işi ýangyç bekedindäki ýangyç paýlaýjynyň işine meňzeýär. Ony ýere ýa-da diwara berkidip, köpçülikleýin binalara (köpçülikleýin binalara, söwda merkezlerine, köpçülikleýin awtoulag duralgalaryna we ş.m.) we ýaşaýyş duralgalaryna ýa-da zarýad beriş stansiýalaryna gurup bolýar we dürli naprýa levelseniýe derejelerine görä dürli görnüşli elektrik ulaglaryna zarýad berip bolýar. Zarýad beriş üýşmesiniň giriş ujy AC elektrik seti bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Çykyş terminallary AC we DC bölünýär we elektrik ulaglaryna zarýad bermek üçin zarýad beriji wilkalar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Zarýad beriş üýşmesiniň dizaýnynda howpsuzlyk we ygtybarlylyk göz öňünde tutulmalydyr. Şonuň üçin ygtybarly we ygtybarly gorag enjamlary giriş ujunda, çykyş nokadynda we aragatnaşyk interfeýsinde artykmaç we aşa woltly gorag üçin ulanylmalydyr. Bu ýerde, predohranitel pudagynda öňdebaryjy Littelfuse-den ýokary woltly we ýokary tokly predohranitel spfj160 maslahat berýäris. Bu model, zarýad beriş üýşmesiniň DC çykmagy üçin iň oňat zynjyr gorag çözgüdi bolup, zarýad beriş üýşmeleňinde giňden ulanyldy.

Spfj seriýasy, 1000VDC, 70-450a ýokary woltly we ýokary tokly enjamlary goramak üçin ulanylýan elektrik pudagynda ul2579 kepilnama katalogynda görkezilen ilkinji predohraniteldir. Onuň dizaýny we öndürilmegi IEC standart 60269-6 talaplaryna laýyk gelýär we VDE 125-450a anketa şahadatnamasyndan geçdi. Bu berk standartlar enjamlaryň we işgärleriň howpsuzlygyny üpjün edip, spfj seriýasyny hakykatdanam global önüm edip biler. 125-450a önümleri J-Class ýaşaýyş jaý ölçegini üpjün edýär, bu enjam öndürijiler üçin köp ýer tygşytlap we çykdajylary ep-esli azaldyp biler. Şol bir wagtyň özünde, “Shiqiang” agentiniň “Littelfuse” käbir müşderileriň üýtgeşik amaly isleglerini kanagatlandyrmak üçin bu seriýa üçin 1000VDC predohranitel saklaýjyny hem berip biler.

Spfj160-nyň bahalandyrylan naprýa .eniýesi 1000VDC / 600vac, bahalandyrylan tok 160A bolup, dürli derejedäki DC zarýad beriş üýşmeleňleriniň talaplaryna laýyk bolup biler. 200KA @ 600VAC çenli bahalandyrylan tok tok, belki 20KA @ 1000VDC, has ýokary baha kesilen tok, predohraniteliň çäkli şertlerde ýarylmagynyň ähtimallygyny aňladýar, şonuň üçin has ygtybarly we ygtybarly.


Iş wagty: 22-2021-nji fewral