UDB-H 3-nji tapgyr paýlaýyş gutusy (köne görnüş)

Çalt maglumatlar:

UDB-H paýlaýyş tagtalary kesgitli ýük ýa-da bölünen ýük paneli gurnama bilen elýeterlidir. Olarda “gysgyç” görnüşli tutuşlygyna ýalpyldawuk demir gapy bar. Tagtalaryň hemmesi bitarap we Earther barlary bilen üpjün edilýär we bitarap gelýän enjamlar üçin goşmaça sim giňişliginiň bardygyny üpjün etmek üçin gelýän enjamy gurşap almak üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Panel tagtalary täjirçilik we senagat desgalarynda elektrik energiýasyny howpsuz paýlamak üçin ulanylýar. Panel, elektrik paýlanyş ulgamynyň möhüm bölegi bolup, elektrik togunyň iýmitini şaha zynjyrlaryna bölýär, şol bir wagtyň özünde her bir zynjyr üçin gorag zynjyryny ýa-da predohraniteli üpjün edýär. Şeýle hem, enjamlaryň hiç biriniň aşa toklaryň ýa-da gysga utgaşmalaryň täsirinden ejir çekmeýändigine göz ýetirýär. Ulanyş tagtalarynyň UP diapazony daş keşbi barada aýdylanda ajaýyp. Estetikany goşup, jaýlaryňyzyň interýerine gaty laýyk gelýär. Dürli reňkde bar bolan dizaýner DB-ler goşa maksat bilen hyzmat edýär. Olar sizi diňe tokyň zyýanly täsirlerinden halas etmän, diwarlaryňyzy ajaýyp edýär. Şaha zynjyrlaryny artykmaç ýüklerden we gysga utgaşmalardan goramak üçin panelli hyzmatlar. Dürli reňkde bar bolan dizaýner DB-ler goşa maksat bilen hyzmat edýär. Olar sizi diňe tokyň zyýanly täsirlerinden halas etmän, diwarlaryňyzy ajaýyp edýär.

Material

UDB-H paýlaýyş tagtalary kesgitli ýük ýa-da bölünen ýük paneli gurnama bilen elýeterlidir. Olarda “slam” görnüşli tutuşlygyna ýalpyldawuk demir gapy bar. Tagtalaryň hemmesi bitarap we Earther barlary bilen üpjün edilýär we bitarap gelýän enjamlar üçin goşmaça sim giňişliginiň bardygyny üpjün etmek üçin gelýän enjamy gurşap almak üçin niýetlenendir.

Gelýän enjam gurnaýjy tarapyndan saýlanmaly we gurnalan bolmaly. Topokarky we aşaky bez plitalary aýrylyp bilner we adaty ölçeg geçirijilerine laýyk nokatlary hem öz içine alýar. Tagtanyň gurnamasy doly örtülendir we awtobus panelleri dizaýnda bir bölek bolup, mehaniki bogunlaryň ýoklugy sebäpli "gyzgyn nokatlaryň" ýüze çykmazlygyny üpjün edýär. Tagtalar BSEN 60439-1 & 3-i tassyklaýar.

Aýratynlyklary

Model Ölçegleri (mm)

Wok

UDB-H-TPN-4   4 ýol 405 451 118
UDB-H-TPN-6   6 ýol 405 505 118
UDB-H-TPN-8   8 ýol 405 559 118
UDB-H-TPN-12  12 ýol 405 677 118

Umuman we gurnama ölçegleri

UDB-H

Haryt maglumatlary

KP0A9426
KP0A9449
KP0A9430
KP0A9453
KP0A9432
KP0A9455

  • Öňki:
  • Indiki:

  •